IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ochrona Dóbr Kultury. Historia Ochrony”, Olsztyn, 26-27 IV 2017r.

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM oraz Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Kortowskiego Przeglądu Prawniczego oraz kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides  i Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. (środa- czwartek ) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Dóbr Kultury. Historia ochrony. Dotychczasowe konferencje – Archiwa-prawo-Kościół (2013) i Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy (2014), Zabytki sakralne (2016) miały za zadanie przeprowadzenia analizy problematyki związanej z ochroną materiałów archiwalnych, ukazania jakie są aktualne wyzwania i problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w Polsce i ochronę dóbr kultury realizowane przez Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce. . W roku 2018 obchodzić będziemy 100-lecie pierwszego polskiego dokumentu dotyczącego ochrony zabytków – Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz.U. z 1918, nr 16, poz. 36), który stworzył  podstawy do ochrony zabytków, określił organizacyjnie modele działania służby konserwatorską i określił zasady odpowiedzialności za zniszczenie zabytku. Celem konferencji jest pomoc w ocenie historycznych i obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby zachowywane było dziedzictwo kulturowe poprzez formułowanie postulatów de lege ferenda. Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty: prawników, administratywistów, specjalistów nauki o bezpieczeństwie, archiwistów, muzealników,  historyków, historyków sztuki, konserwatorów  i kulturoznawców.

Propozycje wystąpień można zgłaszać do dnia 5 marca 2017 r. na adres: e-mail: konferencja.ochrona@gmail.com. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 15 marca 2017 r. Pełne teksty referatów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 31.05.2017 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz opublikowane w planowanej monografii online. Opłata za udział w konferencji wynosi: – 100 zł dla studentów i doktorantów i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady), e-publikację materiałów. – 200 zł dla pracowników UWM a także studentów i doktorantów chcący brać udział w uroczystej kolacji: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, uroczysta kolacja), e-publikację materiałów. – 300 zł dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, uroczysta kolacja), e-publikację materiałów. –350 zł dla pozostałych uczestników Konferencji i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, uroczysta kolacja), e-publikację materiałów. Koszty dojazdu i noclegu Prelegent pokrywa we własnym zakresie. Wpłatę należy wpłacać na konto bankowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do dnia 31 marca 2017 r.   Bank Handlowy w Warszawie S.A 41 1030 1986 2700 0000 2488 0095 tytułem: Konf. 524.880.095-500 (podając w nawiasie własne imię i nazwisko)   Niniejszą wiadomość proszę potraktować jako wstępne zaproszenie. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom pisemnie w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku

x prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański

Koordynator konferencji