Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej

W najnowszym numerze Naszej Przeszłości (nr 126, 2016 rok, s. 403 – 415), zamieszczono artykuł pt. Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej. Autorką tekstu jest należąca do Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Pani  mgr lic. Agnieszka Szmerek z Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie. W słowie wprowadzającym czytamy: W siedemnastowiecznej Polsce istotną rolę w życiu społecznym zaczął odgrywać, Zakon Szkół Pobożnych nazwany na naszych zie­miach pijarami. Przybyli oni tutaj w roku 1642, a w dwadzieścia lat później utworzyli samodzielną prowincję. Wraz z rozwojem swojej działalności kościelnej i szkolno-wychowawczej zaczęli odgrywać istotną rolę w rozwoju polskiego szkolnictwa, kultury i nauki. Działalność ta dała początek tworzeniu się zasobów w bieżących archi­wach prowincji, domowych, szkolnych i im podobnych. Z czasem przyrastający zasób archiwalny znajdujący się przy kancelarii przeło­żonego miejsca czy instytucji zakonnej pociągał za sobą konieczność tworzenia archiwum historycznego. Obecnie mamy więc do czynienia z systemem archiwizacji doku­mentacji obejmującym zarówno archiwa bieżące jak i historyczne. Pierwsze z nich to głównie archiwa domowe i szkolne, ale także powstałe przy poszczególnych instytucja wewnątrz zakonnych takich jak np. nowicjat. Ich zadaniem było i jest przede wszystkim groma­dzenia dokumentacji bez możliwości jej udostępniania. Rolę archi­wum historycznego zaś pełni obecnie Archiwum Prowincji, które obok gromadzenia zajmuje się opracowaniem i udostępnianiem mate­riałów archiwalnych…

  • Więcej na temat Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie – link
  • Spis treści: Nasza Przeszłość, nr 126, 2016 rok – zobacz tutaj
  • Źródło i grafika: www.naszaprzeszlosc.pl